Upadłość firmy

Home Upadłość

Upadłość firm regulują przepisy ustawy Prawo upadłościowe. Upadłość przedsiębiorstwa a precyzyjniej upadłość na zasadach ogólnych, stosowana jest m.in. do podmiotów prowadzących aktywną działalność gospodarczą. Procedura odnosi się do przedsiębiorców w rozumieniu kodeksu cywilnego i będą to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne) i jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną (np. spółki osobowe). Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli z majątku dłużnika.

Profesjonalnie przeprowadzone postępowanie upadłościowe pozwala nie tylko na zachowanie ciągłości istnienia przedsiębiorstwa, którego płynność finansowa została z różnych powodów zachwiana, ale także jest gwarancją ochrony słusznych interesów wierzycieli. Kluczem do sukcesu jest – obok znajomości przepisów prawa upadłościowego – dobra znajomość praktyki postępowań tego typu.

Restrukta sp.z o.o. świadczy usługi w zakresie m.in.:

 • oceny kondycji przedsiębiorstwa, w celu zdiagnozowania przesłanek niewypłacalności i powstania obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • ochrony członków zarządu przed odpowiedzialnością za długi spółki, a także przed odpowiedzialnością karną;
 • sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym także wniosku o przygotowaną likwidację (tzw. pre-pack),
 • przygotowywania w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości wniosków o zabezpieczenie majątku dłużnika przez zawieszenie postępowań egzekucyjnych oraz uchylenie zajęć rachunków bankowych,
 • reprezentowania dłużnika w postępowaniu upadłościowym,
 • reprezentacja w kontaktach z syndykiem oraz z sędzią-komisarzem i wierzycielami w trakcie postępowania upadłościowego,
 • sporządzania opinii prawnych z zakresu prawa upadłościowego.
 • doradztwa prawnego w zakresie prawidłowości działań syndyka (ochrony masy upadłości przed uszczupleniem wskutek działań syndyka),
 • obrony dłużnika przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożonym przez wierzyciela,
 • reprezentowania wierzycieli w postępowaniu upadłościowym dłużnika, w tym sporządzania zgłoszeń wierzytelności, wnoszenia sprzeciwów do listy wierzytelności, zażaleń oraz innych pism procesowych,
 • oddłużania jednoosobowych przedsiębiorców, prowadzących jednoosobowa działalność gospodarczą, po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego,