Restrukturyzacja Firm

Home Restrukturyzacja Firm

Restrukturyzacja firmy polega przede wszystkim na działaniach, które zmierzają do polepszenia wydajności i sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dochodzi do niego poprzez zmiany w aktywach, w strukturze firmy, jak i w jej zarządzaniu. Są one często gwałtowne, ale niekiedy tylko takie pozwalają na wyjście z kryzysu i znaczną poprawę bytu firmy. Szczegółowe zasady wszczynania i prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych reguluje ustawa Prawo restrukturyzacyjne.

Procedura restrukturyzacyjna ma za zadanie uniknięcie ogłoszenia upadłości. Jej podstawą jest poprawa relacji z wierzycielami (zawarcie układu), nawiązanie nowych relacji biznesowych z kontrahentami oraz znalezienie nowego rynku zbytu na usługi oferowane przez dłużnika. Najważniejszym aspektem omawianego postępowania restrukturyzacyjnego jest poprawa płynności finansowej na przyszłość wskutek pozyskania dodatkowych źródeł finansowania. Pra­wo re­struk­tu­ry­za­cyj­ne re­gu­lu­je za­sa­dy za­wie­ra­nia przez dłuż­ni­ka ukła­du z wie­rzy­cie­la­mi, w następujących trybach:

1. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (tzw. UPR)
2. Postępowanie o zatwierdzenie układu
3. Przyspieszone postepowanie restrukturyzacyjne
4. Układowe postępowanie restrukturyzacyjne
5. Postępowanie sanacyjne

Nasz zespół świadczy usługi w zakresie:

  • doradztwa w zakresie złożenia wniosku restrukturyzacyjnego we właściwym terminie;
  • wsparcia prawnego na etapie podjęcia decyzji o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego, w tym doradztwo w zakresie wyboru właściwego trybu postępowania (uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne / postępowanie o zatwierdzenie układu / przyspieszone postępowanie układowe / postępowanie układowe / postępowanie sanacyjne);
  • udziału w negocjacjach z wierzycielami dla potrzeb uzyskania poparcia dla działań restrukturyzacyjnych, w tym w szczególności z wierzycielami finansującymi (banki, fundusze inwestycyjne, itp.);
  • przygotowania wniosku restrukturyzacyjnego, przy uwzględnieniu wszystkich wymogów ustawowych,
  • przygotowywania wniosków o zabezpieczenie majątku dłużnika przez zawieszenie postępowań egzekucyjnych oraz uchylenie zajęć rachunków bankowych,
  • reprezentacji Klienta przed sądem restrukturyzacyjnym na etapie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, w tym przygotowanie stanowiska procesowego wobec sprawozdania tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego,
  • zastępstwa procesowego w toku całego postępowania restrukturyzacyjnego, w tym: stała kontrola działań sądowych i pozasądowych organów postępowania restrukturyzacyjnego z punktu widzenia zgodności ich działań z przepisami prawa, przygotowywanie odpowiedzi na zarządzenia sądu oraz nadzorcy sądowego/zarządcy, przygotowywanie środków zaskarżenia, reprezentacja Klienta w ramach postępowań sprzeciwowych, pomoc w opracowaniu propozycji układowych, zastępstwo procesowe we wszelkich posiedzenia sądowych, w posiedzenia rady wierzycieli, na zgromadzeniu wierzycieli, itp.,
  • przygotowania uproszczonego wniosku sanacyjnego (na wypadek niepowodzenia przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania układowego),
  • przygotowywania opinii prawnych odnoszących się do różnego rodzaju zagadnień związanych z prawem restrukturyzacyjnym.