Pre-pack – przygotowana likwidacja działalności gospodarczej – Restrukta.pl

Home Przygotowana likwidacja (pre-pack)

Przygotowana likwidacja (pre-pack) – rewolucyjna forma restrukturyzacji

Obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. nowa ustawa – Prawo restrukturyzacyjne, oprócz wprowadzenia czterech nowych postępowań restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorców w kryzysie, wprowadziła również istotne zmiany w Prawie upadłościowym.

Jedną z najistotniejszych zmian jest wprowadzenie nowego postępowania jakim jest PRE-PACK, czyli tzw. przygotowana likwidacja. Przygotowana likwidacja polega na tym, że wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości zostaje złożony wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego lub jego znacznej części (np. w formie ZCP). Wniosek może być też złożony po wpłynięciu samego wniosku o ogłoszenie upadłości, np. jako reakcja na złożenie wniosku o upadłość przez wierzyciela. We wniosku należy wskazać co najmniej proponowanego nabywcę oraz cenę, za którą gotów jest on nabyć składniki majątkowe upadłego. Do wniosku musi zostać również dołączona wycena tego majątku sporządzona przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych. Sąd wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości rozpoznaje wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, czyli przynajmniej osobę nabywcy oraz zaproponowaną cenę sprzedaży. Ze względów praktycznych wskazane jest, aby do wniosku dołączać również projekt umowy, który może zatwierdzić Sąd. Po uprawomocnieniu się decyzji Sądu, najpóźniej w ciągu 30 dni zawierana jest umowa nabycia przedsiębiorstwa przez nabywcę, którego zatwierdził Sąd.

Przygotowana likwidacja jest w ocenie Kancelarii bardzo atrakcyjną formą restrukturyzacji, gdyż prowadzi do bardzo szybkiego i bezpiecznego wejścia do upadającej spółki inwestora, który nabywa przedsiębiorstwo upadłego bez obciążeń (tj. ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej). Pre-pack jest zatem korzystny dla inwestora, a także dla dłużnika (zachowanie przedsiębiorstwa) i jego wierzycieli, którzy co do zasady zostaną zaspokojeni szybciej i w wyższym stopniu niż w przypadku tradycyjnej upadłości likwidacyjnej.

Restrukta Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie:

  • wsparcia prawnego na etapie podjęcia decyzji o wdrożeniu instytucji przygotowanej likwidacji (pre-pack), zarówno w odniesieniu do dłużnika, wierzyciela, jak i inwestora;
  • przygotowania Klienta do zainicjowania postępowania upadłościowego wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży, w tym:
    • analiza stanu prawnego sytuacji dłużnika oraz przedmiotu nabycia;
    • przygotowanie lub weryfikacja dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków w sądzie upadłościowym,
  • reprezentacji Klienta na etapie postępowania o ogłoszenie upadłości, w tym reprezentacja w kontaktach z tymczasowym nadzorcą sądowym;
  • przygotowania dalszych pism procesowych na etapie postępowania o ogłoszenie upadłości, w tym stanowisko wobec sprawozdania tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego (również w zakresie w jakim organy te opiniują wniosek o zatwierdzenie warunków przygotowanej sprzedaży),
  • pełnego wsparcia prawnego w okresie pomiędzy zatwierdzeniem warunków sprzedaży przez Sąd upadłościowy a dniem zawarcia umowy sprzedaży, w tym również: reprezentacja w kontaktach z Syndykiem, przygotowanie lub zaopiniowane projektu umowy sprzedaży, pomoc w pozyskaniu niezbędnych dokumentów dla potrzeb zawarcia umowy sprzedaży, pomoc w wyborze notariusza, itp.
  • wsparcia Klienta w toku „właściwego” postępowania upadłościowego, w ramach którego została przeprowadzona przygotowana likwidacja (w tym: przygotowanie zgłoszenia wierzytelności, środków zaskarżenia, weryfikacja czynności sądowych i pozasądowych organów postępowania upadłościowego z punktu widzenia zgodności ich działań z przepisami prawa, weryfikacja planów podziałów oraz wsparcie prawne aż do momentu uzyskania możliwie pełnego zaspokojenia interesów w toku postępowania).