Postępowanie egzekucyjne

Home Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne służy ochronie interesów wierzyciela, jednakże nie może być prowadzone bez poszanowania praw dłużnika. Każdy z uczestników postępowania- czy to dłużnik czy wierzyciel- swój interes postrzega inaczej. W gąszczu przepisów regulujących zarówno egzekucję w postępowaniu cywilnym jak i postępowanie egzekucyjne w administracji, bardzo łatwo o pomyłkę, która może mieć daleko idące konsekwencje finansowe dla każdej ze stron postępowania.

Egzekucja ma na celu przymusowe odzyskanie od dłużnika świadczenia należnego wierzycielowi. Egzekucja jest prowadzona wyłącznie w oparciu tytuł egzekucyjny, z majątku dłużnika i to niezależnie od jego woli. Tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie sądu lub inny urzędowy dokument stwierdzający istnienie, zakres roszczenia wierzyciela i obowiązku świadczenia dłużnika. Przykładem tytułu egzekucyjnego jest prawomocne orzeczenie sądu, orzeczenie podlegające natychmiastowemu wykonaniu oraz ugoda zawarta przed sądem. Następnie dokument ten musi zostać opatrzony sądową klauzulą wykonalności, która stwierdza, że na jego podstawie możliwe jest prowadzenie egzekucji. Bez tytułu wykonawczego nie ma możliwości wszczęcia egzekucji.

W ramach świadczonych usług:

  • doradzamy dłużnikom jak ratować firmę w obliczu zagrożenia egzekucją komorniczą,
  • doradzamy wierzycielom jak skutecznie uzyskać tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi a następnie wskazujemy optymalną formę prowadzenia egzekucji,
  • reprezentujemy wierzycieli i dłużników w postępowaniu egzekucyjnym oraz postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • przygotowujemy wnioski egzekucyjne, zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości, skargi na czynności komornika oraz inne pism niezbędnych dla skutecznej ochrony praw wierzycieli lub dłużników,
  • czuwamy nad pracą komornika wykonującego tytuł egzekucyjny oraz wspieramy go w podejmowanych czynnościach,
  • wskazujemy jakie należy podjąć działania w przypadku podejrzenia karalnego wyprowadzania majątku z firmy dłużnika lub też podejmowania przez dłużnika czynności wyzbywania się majątku będących w świetle przepisów kodeksu cywilnego bezskutecznymi wobec wierzycieli.