Obsługa prawna zarządców, nadzorców i syndyków

Home Obsługa prawna zarządców, nadzorców i syndyków

Uczestnicy postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych chętnie korzystają z bieżącej obsługi prawnej wyspecjalizowanych prawników. Pozwala to usprawnić bieg samego postępowania, co jest korzystne zarówno dla wierzycieli jak i dłużników, a także zapewnia zarządcom, nadzorcom i syndykom bezpieczeństwo prawne.

Nasz zespół doświadczonych prawników świadczy usługi z zakresu:

 • doradztwa prawnego dla tymczasowych nadzorców sądowych oraz zarządców przymusowych na etapie postępowania o ogłoszenie upadłości lub postępowania o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych,
 • doradztwa prawnego dla syndyków, nadzorców sądowych oraz zarządców w toku postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, obejmującego szczególnie bieżące opiniowanie problemów prawnych pojawiających się w toku postępowania,
 • wsparcia przy opracowywaniu planów restrukturyzacyjnych,
 • sporządzania projektów pism oraz dokumentów, niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, w tym odpowiedzi i wyjaśnień dla sędziego- komisarza, wierzycieli jak i organów administracji publicznej,
 • przygotowywania sprawozdań z czynności organu oraz wspierania w opracowywaniu sprawozdań rachunkowych,
 • reprezentowania syndyków i zarządców w sprawach z tzw. skarg pauliańskich oraz w innych procesach dotyczących ustalenia, że czynności prawne zostały dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli,
 • zastępstwa procesowego w trakcie posiedzeń sądowych, szczególnie w następstwie złożonych sprzeciwów lub dotyczących umorzenia postępowania,
 • zastępstwa prawnego w w sprawach o wprowadzenie syndyka w posiadanie majątku upadłego przez komornika,
 • reprezentowania w sprawach o odwołanie ze sprawowanej funkcji oraz o zastosowanie innych środków dyscyplinarnych w toku postępowania,
 • zastępstwa procesowego doradców restrukturyzacyjnych jako pozwanych w postępowaniach odszkodowawczych,
 • obrony osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego w postępowaniach karnych (zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego).