Małgorzata Bętkowska

 • adwokat, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny
 • członek zarządu spółki RESTRUKTA sp. z o.o.,
 • wspólnik Kancelarii Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j.


Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym prowadzeniu postępowań windykacyjnych a także reprezentuje zarówno wierzycieli jak i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Dodatkowo interesuję się prawem handlowym oraz prawem gospodarczym.


Posiadam bogate doświadczenie zawodowe  m. in.:

 • w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych;
 • przygotowuję rozwiązania prawne mające na celu ochronić przedsiębiorców przed niewypłacalnością,
 • reprezentuję klientów przed sądami powszechnymi głównie w sprawach cywilnych
  i gospodarczych, a także w sporach pomiędzy syndykiem a upadłym,
 • brałam udział w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych jako pełnomocnik uczestników,
 • przy­go­to­wuję wnio­ski o ogło­sze­nie upa­dło­ści, zgło­szenia wie­rzy­tel­no­ści, sprze­ci­wy do li­sty wie­rzy­tel­no­ści oraz za­rzu­ty prze­ciw­ko pla­nom po­dzia­łu w po­stę­po­wa­niu upa­dło­ściowym a także pisma pro­ce­so­we w to­ku po­stę­po­wań upa­dło­ścio­wych,
 • pełnię funkcje tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych
  i restrukturyzacyjnych,
 • wykonuję funkcje syndyka w postępowaniach upadłościowych.

Moją wielką pasją jest sport, szczególnie crossfit i golf oraz podróże.