Izabela Rajczyk


radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny


prezes zarządu spółki RESTRUKTA sp. z o.o.,


wspólnik Kancelarii Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j.


Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym, w szczególności  restrukturyzacji zadłużenia zagrożonych podmiotów gospodarczych oraz ochronie praw wierzycieli. Posiadam bogate doświadczenie w zakresie swojej specjalizacji m in.:

 • w kie­ro­wa­niu i nad­zo­ro­wa­niu pro­ce­sów upa­dło­ści i re­struk­tu­ry­za­cji przed­się­bior­ców dzia­ła­ją­cych we wszyst­kich sek­to­rach go­spo­dar­ki (m.in. z bran­ży no­wych tech­no­lo­gii, bu­dow­la­nej, bran­ży trans­por­to­wej, ener­ge­tycz­nej, prze­twór­stwa spo­żyw­cze­go, pro­duk­cji me­bli, sprze­da­ży de­ta­licz­nej) – rów­nież w od­nie­sie­niu do spół­ek gieł­do­wych;
 • brała udział w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych jako pełnomocnik uczestników;
 • wykonuje czynności nadzorcy sądowego w postępowaniach układowych,
  w przyspieszonych postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz funkcje nadzorcy wykonywania układu;
 • wykonuje funkcje tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,;
 • doradza jako pełnomocnik zarządom w postępowaniach restrukturyzacyjnych;
 • wykonuje funkcje syndyka w postępowaniach upadłościowych;
 • brała udział w po­­­stę­­­po­­­wa­­­niach upa­dło­ścio­wych w opcji ukła­do­wej w Po­­l­sce za­­­ko­­ń­czo­­­nych za­­­wa­­r­ciem i wy­­­ko­­­na­­­niem ukła­­­du;
 • do­­­ra­­dz­ała w to­­­ku po­­­stę­­­po­­­wań na­­­pra­­w­czych (efe­­k­ty­­w­nie prze­­­pro­­­wa­­­dzo­­­no ty­­l­ko ki­­l­ka ta­­­kich po­­­stę­­­po­­­wań w ska­­­li ca­­­łe­­­go kra­­­ju);
 • do­­­ra­­dz­two w to­­­ku pie­r­w­szej w Po­­l­sce zmiany układu (przejście ze starych na nowe przepisy restrukturyzacyjne);
 • ne­­­go­­­cja­­­cje z wie­­­rzy­­­cie­­­la­­­mi, w tym in­­­sty­­­tu­­­cja­­­mi fi­­­na­­n­su­­­ją­­­cy­­­mi, ce­­­lem wy­­­pra­­­co­­­wa­­­nia po­­­ro­­­zu­­­mie­­­nia po­­­za­­­u­­kła­­­do­­­we­­­go;
 • za­­­rzą­­­dza­­­nie ze­­­spo­­­łem pra­­w­ni­­­ków, księ­­­go­­­wych i ka­­­dry me­­­na­­­dże­­r­skiej na eta­­­pie przy­­­go­­­to­­­wy­­­wa­­­nia pro­­­po­­­zy­­­cji ukła­­­do­­­wych (pla­­­nów re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cy­­j­nych) i klu­­­czo­­­wych pism skła­­­da­­­nych przed są­­­dem upa­­­dło­­­­­ścio­­­wym (re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cy­­j­nym).

Prawo jest moją wielką pasją, ale nie jedyną. Lubię także dobre film, podróże oraz muzykę. Moją wielką pasją jest sport, w szczególności tenis i golf.

Autorka bloga www.restrukta.pl