Świadczymy doradztwo restrukturyzacyjne. Rozpoznajemy sytuację kryzysową przedsiębiorstwa. Dobieramy odpowiednie, najbardziej adekwatne do sytuacji narzędzia. Skupiamy się na restrukturyzacji naprawczej z wykorzystaniem sądowych procedur przewidzianych w nowym Prawie restrukturyzacyjnym.

1. Analiza przedrestrukturyzacyjna:

  • jest to niezależna analiza stanu Twojej firmy mająca wskazać obszary jej działalności wymagające zmiany;
  • analizujemy otoczenie zewnętrzne pod kątem szans i zagrożeń dla działalności Twojej firmy;
  • analizujemy stan finansów ze szczególnym uwzględnieniem płynności finansowej gwarantującej ciągłość działalności Twojej firmy i możliwość przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych;
  • nasza analiza kończy się określeniem przyczyn kryzysu,  rekomendacją podjęcia określonych działań w celu zachowania krótkoterminowej płynności finansowej oraz określa obszary przedsiębiorstwa  wymagające zmiany.

Analiza przygotowywana jest w formie dokumentu, który stanowić może podstawę do sporządzenia programu działań naprawczych.

2. Plan restrukturyzacyjny:

Na podstawie programu działań naprawczych przedsiębiorstwa przygotowujemy w formie dokumentu: „plan restrukturyzacyjny” zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie.

Nadzorujemy i wspieramy przedsiębiorstwa w przygotowywaniu programu naprawczego lub dokonujemy jego weryfikacji.
Plan restrukturyzacyjny  stanowi podstawę osiągnięcia porozumienia z wierzycielami.

Jako licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni bierzemy odpowiedzialność za wdrożenie planu pełniąc funkcję zarządcy lub kontrolujemy jego wdrożenie jako nadzorcy, w zależności od typu przyjętego  postępowania restrukturyzacyjnego.

3. Negocjacje z wierzycielami,

(jako profesjonalni doradcy restrukturyzacyjni prowadzimy negocjacje z wierzycielami na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego)

4. Przygotowanie wniosków restrukturyzacyjnych,

( zajmujemy się profesjonalnym przygotowaniem wniosków restrukturyzacyjnych we wszystkich jego formach: uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, postepowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postepowanie układowe, postepowanie układowe, postępowanie sanacyjne)

5. Funkcja nadzorcy i zarządcy

(jako licencjonowani doradcy restrukturyzacyjny pełnimy funkcję nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, nadzorcy sądowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym przyspieszonym i układowym oraz zarządcy w postępowaniu sanacyjnym).

6. Przygotowanie wniosków upadłościowych