Uproszczone postępowanie restrukturyzacje (tzw. UPR)

24 czerwca 2020 roku (w ramach tarczy 4.0) weszła w życie nowa procedura restrukturyzacyjna, która umożliwia przedsiębiorcom przeprowadzenia sprawnej restrukturyzacji bez nadmiernej ingerencji sądu.  Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostało wprowadzone w ramach pomocy Covidowej jako szybki instrument restrukturyzacji.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne stanowi hybrydę rozwiązań przewidzianych w innych postepowaniach restrukturyzacyjnych, która umożliwi dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami przy zapewnieniu szerokiej ochrony przed egzekucją.

Postępowanie UPR ma w przeważającej części charakter pozasądowy. Tak jak w dotychczasowym postępowaniu o zatwierdzenie układu, dłużnik z pomocą doradcy restrukturyzacyjnego przedstawia wierzycielom propozycje układowe, przeprowadza pisemne zgromadzenie wierzycieli i dopiero na koniec występuje do sądu o zatwierdzenie układu. Wraz z nową procedurą dłużnicy zyskują przywileje nieznana dotychczasowemu postępowaniu o zatwierdzenie układu. Zgodnie z art. 4 Prawa restrukturyzacyjnego, zdolność restrukturyzacyjną posiadają wszelkie podmioty bez względu na to, czy stan zagrożenia niewypłacalnością albo niewypłacalność dłużnika powstały w czasie epidemii lub w związku z epidemią koronowairusa (COVID – 19).

Przebieg uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego:

Krok 1 – zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym – nadzorcą układu

Otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego następuje poprzez dokonanie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przez doradcę restrukturyzacyjnego. Co oznacza, iż w pierwszej kolejności należy podpisać umowę z doradcą restrukturyzacyjnym – w razie zainteresowania zapraszamy do zakładki Kontakt

Krok 2 dokonanie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Obwieszczenie takie powinno zawierać wskazanie dłużnika, dnia układowego oraz nadzorcy układu, z którym dłużnik zawiera umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania. W trakcie postępowania dłużnik wraz z nadzorcą układu przygotowuje propozycję układowe, spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Dłużnik zachowuje prawo ustalenia dnia układowego, który powinien przypadać nie wcześniej niż 7 dni przed złożeniem wniosku o dokonanie obwieszczenia i nie później niż 7 dni po jego złożeniu.

Warto podkreślić, że podmiot uprawniony do skorzystania z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, może dokonać obwieszczenia o otwarciu postępowania tylko jeden raz. Z dniem dokonania obwieszczenia następuje otwarcie postępowania. O dokonaniu obwieszczenia nadzorca układu zawiadamia właściwy sąd w terminie 3 dni od dnia obwieszczenia.

Krok 3 Przygotowanie propozycji układowych, zbieranie głosów bądź przeprowadzenie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem

Podjęcie decyzji przez wierzycieli w toku postępowania przewidzianego w przepisach Tarczy 4.0. może przyjąć dwie formy: zbierania głosów na piśmie od wierzycieli (art. 212 Prawa restrukturyzacyjnego) bądź poprzez zgromadzenie wierzycieli zwołane przez nadzorcę układu, który jest przewodniczącym tego zgromadzenia.

Krok 4 – złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie układu, orzeczenie w sprawie, wykonanie układu

Ostatnim z etapów tej procedury jest złożenie przez dłużnika wniosku o zatwierdzenie układu do właściwego sądu. Przepisy Tarczy 4.0. przewidują, że jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu – postępowanie z mocy prawa umarza się. Na wniosek dłużnika, wierzyciela lub innej osoby mającej interes prawny sąd wyda postanowienie stwierdzające umorzenie postępowania z mocy prawa.

Sąd wydaje postanowienie o zatwierdzenie układu w terminie 2 tygodni. Ustawodawca przewidział, że w terminie złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu, który wynosi 14 dni, lub w terminie 7 dni od dnia umorzenia postępowania po złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu, dłużnik może złożyć uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego (art. 328 Prawa restrukturyzacyjnego) lub uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości (art. 334 Prawa restrukturyzacyjnego)

Czas trwania uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma ściśle określone ramy czasowe. Wniosek o zatwierdzenie układu należy złożyć do sądu nie później niż w terminie czterech miesięcy od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Brak wpływu wniosku w tym terminie powoduje umorzenie postępowania z mocy prawa. W terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, sąd wydaje postanowienie o zatwierdzeniu układu. Uczestnicy postępowania w terminie dwóch tygodni mogą złożyć zażalenie na postanowienie o zatwierdzeniu układu.

Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego – opcje dla dłużnika

W razie niezatwierdzenia układu albo umorzenia postępowania o zatwierdzenie układu, dłużnik może złożyć uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego lub uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości. Ustawodawca przewiduje zatem drugą szansę dla dłużnika w kryzysie poprzez otwarcie postępowania sanacyjnego i utrzymanie ochrony przed egzekucją, a w przypadku braku perspektyw odzyskania płynności finansowej – ogłoszenia upadłości.

Dodatkowych informacji na temat uproszczonego postepowania restrukturyzacyjnego (tzw. UPR) można dowiedzieć się z naszego bloga:

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (wprowadzone tarczą 4.0)

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – szybkie narzędzie restrukturyzacji


Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy do Kontakt