Uproszczone postępowanie restrukturyzacje (tzw. UPR)

24 czerwca 2020 roku (w ramach tarczy 4.0) weszła w życie nowa procedura restrukturyzacyjna, która umożliwia przedsiębiorcom przeprowadzenia sprawnej restrukturyzacji bez nadmiernej ingerencji sądu. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne stanowi hybrydę rozwiązań przewidzianych w innych postepowaniach restrukturyzacyjnych, która umożliwi dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami przy zapewnieniu szerokiej ochrony przed egzekucją.

Postępowanie UPR ma w przeważającej części charakter pozasądowy. Tak jak w dotychczasowym postępowaniu o zatwierdzenie układu, dłużnik z pomocą doradcy restrukturyzacyjnego przedstawia wierzycielom propozycje układowe, przeprowadza pisemne zgromadzenie wierzycieli i dopiero na koniec występuje do sądu o zatwierdzenie układu. Wraz z nową procedurą dłużnicy zyskują przywileje nieznana dotychczasowemu postępowaniu o zatwierdzenie układu. Zgodnie z art. 4 Prawa restrukturyzacyjnego, zdolność restrukturyzacyjną posiadają wszelkie podmioty bez względu na to, czy stan zagrożenia niewypłacalnością albo niewypłacalność dłużnika powstały w czasie epidemii lub w związku z epidemią koronowairusa (COVID – 19).

Otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego następuje poprzez dokonanie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obwieszczenie takie powinno zawierać wskazanie dłużnika, dnia układowego oraz nadzorcy układu, z którym dłużnik zawiera umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania. W trakcie postępowania dłużnik wraz z nadzorcą układu przygotowuje propozycję układowe, spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Dłużnik zachowuje prawo ustalenia dnia układowego, który powinien przypadać nie wcześniej niż 7 dni przed złożeniem wniosku o dokonanie obwieszczenia i nie później niż 7 dni po jego złożeniu.

Czas trwania uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma ściśle określone ramy czasowe. Wniosek o zatwierdzenie układu należy złożyć do sądu nie później niż w terminie czterech miesięcy od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Brak wpływu wniosku w tym terminie powoduje umorzenie postępowania z mocy prawa. W terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, sąd wydaje postanowienie o zatwierdzeniu układu. Uczestnicy postępowania w terminie dwóch tygodni mogą złożyć zażalenie na postanowienie o zatwierdzeniu układu.

Skutki otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Zaletą uproszczonej restrukturyzacji jest szeroka ochrona przed egzekucją sądową ze strony zarówno wierzycieli niezabezpieczonych, jak i zabezpieczonych na majątku dłużnika.

  • zawieszanie postępowań egzekucyjnych następuje w okresie trwania postępowania restrukturyzacyjnego (czyli od momentu dokonania obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego do dnia jego zakończenia lub umorzenia). Postępowania egzekucyjne zostają zawieszone z mocy prawa, a nowe nie mogą być wszczęte.
  • objęcie dłużnika ochroną przeciwegzekucyjną następuje automatycznie tj. z chwilą dokonania obwieszczenia w MSiG.
  • dodatkowo w okresie uproszczonej restrukturyzacji obowiązuje zakaz wypowiadania, bez zezwolenia nadzorcy układu kluczowych umów tj. umowy najmu, dzierżawy, leasingu czy kredytu.
  • obowiązuje znany z przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego zakaz spełniania świadczeń wynikających z wierzytelności objętych z mocy prawa układem, a także ograniczenia w dokonywaniu potrąceń.
  • nowością jest możliwość objęcia układem wierzytelności zabezpieczonej na majątku dłużnika bez zgody wierzyciela rzeczowego (pod warunkiem przedstawienia dla takiego wierzyciela propozycji układowej przewidującej pełne zaspokojenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi, które były przewidziane w umowie będącej podstawą ustanowienia zabezpieczenia albo jej zaspokojeniu w stopniu nie niższym od tego, jaki byłby do uzyskania przy dochodzeniu wierzytelności z przedmiotu zabezpieczenia).

Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego – opcje dla dłużnika

W razie niezatwierdzenia układu albo umorzenia postępowania o zatwierdzenie układu, dłużnik może złożyć uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego lub uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości. Ustawodawca przewiduje zatem drugą szansę dla dłużnika w kryzysie poprzez otwarcie postępowania sanacyjnego i utrzymanie ochrony przed egzekucją, a w przypadku braku perspektyw odzyskania płynności finansowej – ogłoszenia upadłości.