202308.28
0

Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające w PZU

Postępowania egzekucyjne i zabezpieczające a postępowanie o zatwierdzenie układu Postępowanie restrukturyzacyjne pojawia się bardzo często, gdy przedsiębiorca nie jest już w stanie regulować swoich zobowiązań i popada w zwłokę w płatnościach względem wierzycieli. W praktyce najczęściej dłużnicy już są w trakcie postępowań egzekucyjnych, więc komornik sądowy lub organy administracji zajmują mienie przedsiębiorcy, zwłaszcza środki pieniężne…

202307.10
0

Wywiad z kwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym Izabelą Rajczyk dla Newsweek

Postępowanie o zatwierdzenie układu – jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych – cieszy się największą popularnością. W ubiegłym roku w tym trybie toczyło się aż 90,58 proc. wszystkich restrukturyzacji, w I kwartale tego roku ten współczynnik wzrósł do 91,92 proc. Dla zainteresowanych link do artykułu: https://www.newsweek.pl/biznes/restrukturyzacja-w-firmie-jak-ja-skutecznie-przeprowadzic/wbj01ww

202306.27
0

Korzyści dla wierzycieli w postępowaniu o zatwierdzenie układu

W świetle przepisów ustawy Prawa restrukturyzacyjnego art. 65 ust. 2 wskazuje pod pojęciem wierzyciela osobę uprawnioną do żądania od dłużnika świadczenia. A wierzycielem osobistym jest podmiot, któremu przysługuje wierzytelność bezsporna, oraz który został wskazany przez dłużnika w spisie wierzycieli załączonym do wniosku restrukturyzacyjnego lub którego wierzytelność została stwierdzona tytułem egzekucyjnym, bądź też wierzyciela, który został umieszczony…

202304.17
1

Wstępny plan restrukturyzacyjny – podstawowe informacje

Do praktycznie każdego postępowania restrukturyzacyjnego, potrzebujemy przygotować dokument, który nazywamy “wstępny plan restrukturyzacyjny”. Zgodnie z ustawą Prawo restrukturyzacyjne dłużnik, który znalazł się w złej kondycji finansowej, może złożyć wniosek o otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu/ postępowania restrukturyzacyjnego do Doradcy Restrukturyzacyjnego. Dlatego też, istotnym wymogiem do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest posiadanie „wstępnego” planu restrukturyzacyjnego, który stanowi…

202302.17
0

Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu

Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu wygląda w następujący sposób: Dłużnik zawiera umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, ustalając tzw. dzień układowy. Trzymiesięczny termin jest przewidziany na przygotowanie układu oraz zebranie głosów od wierzycieli, a dzień układowy jest dniem otwarcia postępowania układowego. Wielkie znaczenie dla wierzycieli ma dzień układowy, albowiem odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się w spisie…

202302.17
0

Korzyści dla dłużnika w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Dłużnikiem jest podmiot niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością, wobec którego wszczęto postępowanie restrukturyzacyjne. Zasadniczo dłużnik sam otwiera postępowanie restrukturyzacyjne, jak na przykład w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu, bądź też sam składa wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, czyli w przypadku przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego. Postępowanie o zatwierdzenie układu, w skrócie PZU, jest…

202206.13
0

Upadłość konsumencka a wpis do rejestru BIK

Upadłość konsumencka jest pojęciem stosunkowo nowym, odnoszącym się do niewypłacalności osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Polega ona na częściowym lub całkowitym zadłużeniu osoby fizycznej, która utraciła możliwość uregulowania swoich zobowiązań finansowych wobec wierzycieli. Dla wielu osób może być ostatnią deską ratunku, ale takie posunięcie uważane jest za dość radykalne, ponieważ niesie za sobą pewne konsekwencje,…

202205.04
0

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Krajowy Rejestr Zadłużonych (dalej jako: KRZ, Rejestr) obowiązuje od 1 grudnia 2021 r. Od tej daty pisma procesowe i dokumenty w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, co do zasady, wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Postępowanie o zatwierdzenie układu, potocznie zwane PZU 2.0., jest zmodyfikowaną wersją postępowania o zatwierdzenie układu i zastąpiło uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne….

202202.02
1

Krajowy Rejestr Zadłużonych – obowiązuję od 1 grudnia 2021 r.

Z dniem 1 grudnia 2021 r. uruchomiony został Krajowy Rejestr Zadłużonych. Jest to jawny i darmowy rejestr w systemie teleinformatycznym, prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości, w którym ujawnia się dane dotyczące: osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, co do których były lub są obecnie prowadzone postępowania…

202201.20
0

Postępowanie o zatwierdzenie układu po nowelizacji – następca uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Krótkie omówienie zmian

Od dnia 1 grudnia 2021 r. możliwe jest skorzystanie z postępowania o zatwierdzenie układu w wersji 2.0. przez podmioty, które chcą się restrukturyzować, a więc uniknąć ogłoszenia upadłości. Jest to zmodyfikowana wersja postępowania o zatwierdzenie układu, które jest jednym z czterech postępowań, jakie zostało przewidziane w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo…