202301.18
0

KRZ – przewodnik do zarejestrowania się na portalu KRZ

Przewodnik do zarejestrowania się na portale teleinformatycznym KRZ Konto osoby fizycznej zakłada się w Systemie KRZ. Dla założenia konta niezbędne jest: (i) określenie nazwy użytkownika, (ii) określenie adresu poczty elektronicznej do powiadomień, (iii) określenia hasła oraz (iv) złożeniu podpisu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego albo uwierzytelnieniu przez użycie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie…

202301.17
0

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20.5.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego został utworzony rejestr Krajowy Rejestr Zadłużonych, który obejmuje informację dot. upadłości i restrukturyzacji oraz dane podmiotów niewypłacalnych. Od 1 grudnia 2021 roku funkcjonuje Krajowy Rejestr Zadłużonych, za pośrednictwem którego każdy ma prawo zapoznać się z danymi ujawnionymi w Rejestrze oraz danymi objętymi treścią obwieszczeń. Portal…

202107.15
0

Izabela Rajczyk uzyskała tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego

Z dumą zawiadamiamy, że decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2021 r. wspólnikowi naszej kancelarii – radcy prawnemu Izabeli Rajczyk, przyznany został tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Ty­tuł kwa­li­fi­ko­wa­ne­go do­rad­cy re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go otrzy­mu­ją je­dy­nie wy­so­kiej kla­sy spe­cja­li­ści, któ­rzy po­sia­da­ją bo­ga­te do­świad­cze­nie za­wo­do­we. Je­dy­nie do­rad­cy po­sia­da­ją­cy ta­ki ty­tuł mogą od stycz­nia 2020 ro­ku wy­stę­po­wać ja­ko nad­zor­cy, za­rząd­cy lub syn­dy­cy…

202010.27
0

Co oznacza upadłość firmy i kiedy należy ją ogłosić?

Prowadzenie firmy zawsze wiąże się z ryzykiem niepowodzenia. Dlatego ważne jest, aby każdy prowadzący przedsiębiorstwo miał świadomość, jak należy się zachować w momencie, w którym kłopoty finansowe staną się na tyle poważne, że konieczne stanie się ogłoszenie jego upadłości. Co oznacza upadłość firmy? Ogłoszenie upadłości firmy ma na celu przede wszystkim zaspokojenie wierzycieli dłużnika. Oznacza…

202010.16
0

Plan restrukturyzacyjny – co powinien zawierać?

Czym jest plan restrukturyzacyjny? Plan restrukturyzacyjny to jeden z najważniejszych elementów każdego postępowania restrukturyzacyjnego. Dokument ten ma charakter szczegółowego planu działań naprawczych, których realizacja ma umożliwić dłużnikowi skuteczną restrukturyzację przedsiębiorstwa. Kto sporządza plan restrukturyzacyjny? Plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa sporządza nadzorca układu (w postępowaniu o zatwierdzenie układu), nadzorca sądowy (w przyspieszonym postępowaniu układowym oraz w postępowaniu układowym)….

202010.12
2

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Kim jest doradca restrukturyzacyjny? Zawód doradcy restrukturyzacyjnego jest nowym zawodem regulowanym, który został utworzony w wyniku wejścia w życie Ustawy – Prawo restrukturyzacyjne w dniu 1 stycznia 2016 r. Doradca restrukturyzacyjny jest osobą, która pełni funkcje w postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych i egzekucyjnych. Powinna ona posiadać wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania. Jego kompetencje potwierdza licencja, nadawana…

202009.30
0

Syndyk masy upadłości sprzeda udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej

Syndyk masy upadłości Renaty Popczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1 684 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 372,80 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00100334/2, stanowiącą własność…

202009.04
1

Jak właściwie napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to szansa dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, które znalazły się w stanie niewypłacalności, na umorzenie lub redukcję długów. Aby rozpocząć procedurę zmierzającą do jej ogłoszenia, należy złożyć odpowiedni wniosek. Jego poprawne sporządzenie jest zatem bardzo istotne. Gdzie należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Wniosek należy złożyć do Wydziału Gospodarczego do Spraw…

202009.04
1

Co to jest sanacja i czym się różni od upadłości?

Postępowanie sanacyjne, potocznie nazywane sanacją, to jedno z czterech narzędzi przewidzianych przez ustawę Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r. Rozszerza ono możliwości działań w przypadku niewypłacalności przedsiębiorstwa, która jeszcze przed wejściem w życie wspomnianej ustawy wiązała się z obowiązkiem ogłoszenia jego upadłości. Rezultat przeprowadzenia postępowania upadłościowego i sanacyjnego Postępowanie upadłościowe prowadzi zasadniczo do likwidacji…

202009.04
0

Zaległości w ZUS – jak rozłożyć je na raty?

Gdy przedsiębiorstwo znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej, mogą pojawić się problemy z terminowym opłacaniem składek w ZUS. Wówczas dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy może okazać się rozłożenie zadłużenia na raty. W tym celu należy złożyć do odpowiedniego oddziału ZUS wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tytułu składek. Kto może się ubiegać o rozłożenie spłaty zadłużenia…